BALDISH KAUR


Capacity of Plant: 3 KW

Name: BALDISH KAUR

Address: Vill Mansurwal Bet, Mand Dhilwan
District: Kapurthala